Kwaliteitsbescherming en professionaliteit

Als hulpverlener behandel ik conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en  de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Ook volg ik de regels van de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Hieronder vind je in vogelvlucht enkele belangrijke punten.
In het te downloaden behandelovereenkomst is e.e.a. verder uitgewerkt. Deze wordt getekend bij de start van een behandeling.  

 1. Persoonsgegevens en dossiervorming – wie, wat en waarom?
  Ik houd mij aan het medisch beroepsgeheim. Om zorgvuldig en adequaat hulp te kunnen geven en een goede administratie te voeren noteer  ik de volgende gegevens in een dossier: NAW, zorgverzekeringsgegevens, persoonlijke informatie.
  De wettelijke bewaartijd van deze digitale dossiers is vastgesteld op 20 jaar. 
 2. Beveiliging/bescherming gegevens;
  Inzake een goede bescherming van gegevens maak ik gebruik van een professionele digitale bescherming van gegevens en een afgesloten dossierkast.
 3. Professie
  Vakinhoudelijke deskundigheid bevorder ik o.a. door nascholing, vakliteratuur,  het volgen van symposia en cursussen; daarnaast neem ik deel aan de gebruikelijke intervisie en supervisie. Dit alles onder toezicht van de Gestalt beroepsvereniging (NVAGT). 
 4. Klachten
  Wanneer de behandeling niet aan je verwachting voldoet, hoor ik dit graag persoonlijk. 
  Mocht er onverhoopt onenigheid ontstaan waar we samen niet uitkomen, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie SCAG.
  Hier kun je terecht als je een klacht hebt over mij als therapeut of over de behandeling zelf. 
Behandelingsovereenkomst Votv 2022
PDF – 149,6 KB 705 downloads